Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” стартира официално на 01.09.2017г. Крайният срок за подаване на заявление по програмата е 20.09.2017г. Заявленията се подават на посочения адрес: http://ikt2017.mon.bg/

Настоящата Национална програма е разделена на 4 компонента:

  1.  Компонент 1

Създаване на условия за високоскоростна оптична свързаност на организации от  системата  на  училищното  образование  с  опорната  образователна  мрежа  и  достъп  до  образователни ресурси, вкл. научни лаборатории, центрове за данни и др.

По този компонент не се предвижда процедура за кандидатстване!

2. Компонент  2

Компонентът  включва  предоставяне  на  целеви  средства  на  училища  за  закупуване,  за разработване и за използване на електронно съдържание от училищата в РепубликаБългария, обучение на педагогически специалисти  за  създаване  и  ползване  на    електронно съдържание и организация на цифров архив за споделяне на образователни ресурси в рамките на цялата образователна система. 

Училищата по този компонент се разделят на 3 групи, спрямо това за каква максимална сума, за която могат да кандидатстват:

  •  големи училища (над 1,000 ученици) – до 2,500 лева
  • средни (между 300 и 999 ученици)  – до 2,000 лева
  •  малки (под 300 ученици) – до 1,500 лева

3. Компонент 3

Внедряване  на  модерни  технологии  в  , oбучение на педагогически кадри;

По този компонент могат да кандидатстват и ще бъдат финансирани детски градини, които са били подкрепяни през миналата (2016) година със средства за хардуер.

Допустимите разходи по този компонент са разходи за , лаптопи, мултимедийни проектори, таблети, (или комбинация от тези компоненти).

Детските градини по този компонент се разделят на , спрямо това каква е максималната сума за която те могат да кандидатстват:

  • големи  детски  градини  (250  и  повече  деца)  –  до  5,000  лева
  • средни (между 100 и 249 деца) – до 3,000 лева
  • малки (под 100 деца) – до 2,000 лева

4. Компонент 4

Внедряване на модерни информационни и управленски технологии в българските  училища.

Компонентът включва дейности за изграждане и разширяване на в изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Република България, а също и за предоставяне на целеви средства на училища за . Средствата следва да се разходват за като се насърчава изграждането на WiFi мрежи.

Не могат да кандидатства училища, които са получавали средства по настоящата програма общо за последните три години в размер на минимум 5,000 кева (това не изключва училища, които са получавали финансиране под тази сума).

*НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТОВА КАК UNION INTERACTIVE ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОГРАМАТА ТУК

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.