Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 2018 година 

(ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ)*

 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Достъпът до информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за съвременните деца е неразделна и все по-важна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, а навлизането на иновации, базирани на ИКТ, в системата на образованието, оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.

В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година са заложени дейности по осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование, включително връзки с иновативни центрове за данни, облачни услуги и др., както и устойчиво развитие на опорната образователна мрежова инфраструктура с възможност за бъдещо разширение и поетапно обхващане на всяка образователна институция. Развитието на започналото през 2015 година и продължило през 2016 – 2017 година изграждане на опорната образователна мрежова инфраструктура ще продължи с поетапно разширяване на държавната оптична мрежа за нуждите на системата на образованието и науката. В настоящата национална програма е предвидено значително повишаване капацитета на опорната оптична мрежа и обхващането на водещите центрове на изследователска и научна дейност в страната.

Статистиката за последните години показва, че не повече от 35% от училищата разполагат с достатъчно техника, закупена преди по-малко от 5 години в компютърните си кабинети. През последните четири години започна преоборудване на компютърните кабинети с модерни компютри решения, като успоредно с това се стартира процес, подкрепящ развитието на инфраструктура, насърчаваща използването на собствени крайни устройства (лаптопи, таблети) от учениците и учителите. И през 2018 година се предвижда закупуване на иновативен хардуер, като приоритетно ще бъдат подкрепени училища, които не са получавали оборудване за последните 4 години. За поредна година ще бъде осигурена и интернет свързаността на всяко училище, а изграждането на нови Wi Fi мрежи ще насърчи ползването на лични мобилни устройства в съответствие със заложеното в Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката на Република България до 2020 г.

За трета година в новата Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” ще бъдат включени и институции от системата на предучилищното образование. Ще бъдат внедрени съвременни методи за електронно обучение, като едновременно се наблегне и на обучението на педагогическите специалисти за търсене и представяне на подходящо съдържание в съответната възрастова група.

Темата с електронното съдържание ще бъде съществено подкрепена и в системата на училищното образование като на всяко училище се предоставят средства за закупуване или абонамент за подходящо образователно съдържание, за което МОН ще даде съответни препоръки.

•Срок на програмата – 31.12.2018 г.

 • Общ бюджет – 10 000 000 лв.
 1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
  1. Обща цел

Подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни методи и създаване на условия за обучение на педагогическите специалисти за ползването им.

2.2.Конкретни (специфични) цели:

Разширяване на възможностите на единната опорна високоскоростна мрежа за нуждите на образованието и науката, цялостна интеграция с инфраструктурата на регионалните управления на образованието и включване на водещите научни и изследователски центрове, което да позволи поетапно на всички образователните институции в страната да се включат към най-близката точка на мрежата,

получавайки по този начин гарантиран и надежден достъп до образователни и административни услуги, електронно съдържание, интернет и др.

Осигуряване високо ниво на надеждност на услугите, предоставяни от центровете за данни и услуги на Министерство на образованието и науката (МОН), чрез надграждане и разширяване на оборудването в тях, гаранционно поддържане, мониторинг и обслужване на съществуващите услуги, хардуер и връзки.

Подпомагане системата на предучилищното образование чрез внедряване на модерни средства за обучение и създаване на условия за обучение на педагогическите специалисти за ползването им.

Подпомагане обновяването на училищната ИКТ среда чрез осигуряване на интернет свързаност, закупуване на иновативен хардуер в съответствие с изработена от МОН процедура и критерии за кандидатстване, изграждане на нови Wi Fi зони и др.

Осигуряване образователни електронни ресурси, електронни платформи, електронен дневник за нуждите на системата на училищното образование и  подкрепа на съпътстващите дейности по внедряването и ползването му.

3.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Изградена трайна високоскоростна оптична свързаност, интегрираща регионалните комуникационни центрове и центровете за данни, иновативни ресурси и съдържание на МОН, свързвайки ги към електронната съобщителна мрежа на държавната администрация.

Разширяване на единната входна точка за достъп до облачни ИКТ образователни ресурси и услуги чрез разширяване и укрепване на центровете за данни и образователно съдържание и централизиране на всички образователни ресурси, регистри и услуги, укрепване и конфигуриране на сървърната и дискова инфраструктура за предоставяне на информация и услуги за училищата.

Внедрени модерни технологии за обучение в институциите от системата на предучилищното образование.

Внедрени модерни технологии за обучение в институциите от системата на училищното образование.

Осигуряване на средства за използване на образователни електронни ресурси, електронни платформи, електронен дневник за всички кандидатствали училища в страната.

Осигуряване интернет свързаност на всички училища.

4.ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

 • Разширяване на възможностите на дата центровете на МОН за предоставяне на услуги за нуждите на българското образование, както и на дейности, свързани с обезпечаване на работоспособността им (т. 6.1 от раздел 6);
 • Внедряване на модерни технологии в процеса на обучение в институциите от системата на предучилищното образование (т. 6.2 от раздел 6);
 • Внедряване на модерни технологии в процеса на обучение в институциите от системата на училищното образование (т. 6.3 от раздел 6).
 • Осигуряване на средства за електронно образователно съдържание, електронни платформи, електронен дневник за всички кандидатствали училища и осигуряване на условия за създаване и ползване на това съдържание като част от образователния процес (т. 6.4 от раздел 6).
 • Осигуряване на свързаност на всички училища и средства за развитие на опорната мрежа (т. 6.5 от раздел 6).
 • Изграждане/доизграждане на WiFi мрежи за нуждите на училищното образование (т. 6.6 от раздел 6).

5.БЕНЕФИЦИЕНТИ

Бенефициенти по дейностите, описани в националната програма, са Министерството на образованието и науката (МОН), Държавна агенция „Електронно управление” към Министерски съвет, образователни и научни институции.

6.ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

 1. Разширяване на възможностите на дата центровете на МОН за предоставяне на услуги за нуждите на българското образование, както и на дейности, свързани с обезпечаване на работоспособността им.
 2. Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер за институциите от системата на предучилищното образование.
 3. Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование.
 4. Внедряване  на:  образователни  електронни  ресурси,    електронни платформи, електронен дневник.
 5. Осигуряване на свързаност на всички училища и средства за развитие и разширяване на опорната мрежа.
 6. Изграждане/доизграждане    на    WiFi    мрежи    за    нуждите    на                                                 училищното образование.

7.  ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 • Високоскоростна оптична инфраструктура, свързваща всички регионални управления на образованието, дата центровете на МОН и водещите научни и развойни центрове в страната, с възможност за осигуряване на поетапно включване на всички образователни институции към единната инфраструктура; Обновени центрове за данни, е-услуги и съдържание, обслужващи институциите от системата на предучилищното и училищното образование в страната.
 • Минимум 300 нови институции от системата на предучилищното образование с внедрени модерни технологии в образователния процес и обучени педагогически специалисти.
 • Минимум 50 нови училища, подпомогнати в дейностите по обновяване на компютърна техника и/или внедряване на образователни иновации, свързани с учебния процес.
 • Осигуряване на средства за електронно образователно съдържание, електронни платформи, електронен дневник за всички кандидатствали училища и осигуряване на условия за създаване и ползване на това съдържание като част от образователния процес.
 • Финансиране на 100% от училищата на бюджетна издръжка с интернет свързаност, както и средства за опорна мрежа.
 • Минимум 50 нови училища, подпомогнати в дейностите по изграждане/доизграждане на WiFi мрежи за нуждите на училищното образование.

8.МОНИТОРИНГ

Мониторингът на реализацията на програмата се осъществява на две нива:

 • проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществена от Министерството на образованието и науката;
 • документална или техническа проверка на място от представители на МОН или на регионалните управления по образованието или оценка за  изпълнението на програмата от външна организация. Разходите за мониторинг, в случай че са необходими такива, са в рамките на разчетените средства по програмата.

9.ДЕМАРКАЦИЯ

Средствата по националната програма не могат да се използват за дейности, финансирани от фондовете на Европейския съюз в рамките на същия бюджетен период, друго национално финансиране, както и други донорски програми.

*Така описаната предварителна информация е заявена от МОН и е официално достъпна на страницата на Министерството. 

Предварителна информация за Национална програма ИКТ 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.