НП STEM 2020

Кандидатствайте по Национална програма “Изграждане на училищна STEM среда” 2020г.

Срок за кадидатстване: до 31.05.2020

Какво представлява програмата:

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Програмата ще финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до 300 000 лв.).

Кой може да кандидатства

За финансиране по програмата могат да кандидатстват държавни и общински училища на територията на Република България, независимо от техния вид, образователен етап или статут.

Категории на финансиране

Дейност 1 – големи проекти
до 300 000 лв.

За училища с 300 или повече ученици

Типове проекти:

За начален етап:

Център за млади изследователи

Водещ принцип при оформянето на иновативната физическа среда е да е подходяща за етапите на развитие и учене на най-малките ученици. Центърът за млади изследователи цели да поощри изследователския подход в обучението и интегрирането на предметно знание от различни научни области с цел развиване на уменията на 21 век у учениците, базовата и функционалната грамотност, творческите и дигиталните умения, уменията за справяне в различни ситуации, позитивното мислене. Центърът ще способства творчеството и работата по проектно-базирано обучение в дигитална и недигитална среда; развитието на умения за работа в екипи и в различни групови роли. Учебните пространства могат да са организирани на кътове и зони, позволяващи различна, гъвкава учебна програма и организация на деня. Средата може да включва зони за приложна работа на открито, зоокътове, станции за роботика с подходящи за възрастта на учениците инструменти и др. Новата среда позволява и поощрява груповото планиране сред учители и съвместно провеждане на урочни единици, часове от целодневната организация на учебния ден, извънкласни дейности, както и дейности в партньорство с външни организации (музеи, библиотеки, обсерватории, изследователски центрове и др.).

За прогимназиален етап:

Център за технологии в креативните индустрии

Този тип център може да е вдъхновен от разширяващия се дял на творческите индустрии като част от икономиката с добавена стойност. Центърът ще обезпечи технологична учебна среда за учениците, интересуващи се от разработване на дигитални/видео игри, мобилни апликации, медийни продукти, продуктова разработка, дигитален маркетинг, графика и дизайн и др. Целта на този тип среда и съдържание е да насърчи развитието на творчески дигитални умения по мотивиращ начин, вкл. да насочи учениците към професии, свързани със създаването на видео съдържание, видео игри и дигитални инструменти, дигитални платформи и мобилни апликации или разработването на нови продукти и услуги в технологична среда. Центърът може да включва оборудването на учебни зали с компютри и специфичен софтуер в съответствие с нуждите на творческите индустрии (за рисуване, анимация, моделиране, редактиране, монтаж, 3D дизайн и др.); творчески кътове и пространства; видео студио и снимачна техника; звукозаписно студио; симулационна техника, виртуална и добавена реалност.

Център за дигитални създатели

Центърът създава условия за работа по някои от следните направления: Приложен програмист и Системен програмист, профил Хардуерни и софтуерни технологии и др. Центърът цели да насърчи интереса на учениците към дигиталните науки и създаването на дигитално съдържание с широк спектър от приложения в реална среда. Важно е той да симулира реална работна среда в технологична компания, вкл. място за творческа дейност, индивидуална работа и работа в екипи, нетрадиционна учебна и работна среда, високоскоростна интернет свързаност и др.
Центърът би могъл да предоставя работа на учениците по създаване на приложни проекти, които решават реални казуси и проблеми на бизнеса и бита на съвременния човек и общество. С помощта на електрониката и роботиката, изследвания, експерименти и анализи, учениците ще могат да създават икономически и технологични решения, основани на предпоставката за интелигентно интегрирано и приобщаващо управление на природните ресурси и инфраструктурите.
Според виждането и нуждите на конкретното училище, този вид център може предлага 3D техника, електронни платки и микрокомпютри, набор от инструменти за програмиране и роботика. Центърът може също така да включва и създаването на работилници тип maker space.


Център по природни науки, изследвания и иновации

Центърът би могъл да предоставя работа на учениците по приложни проекти, които решават реални казуси и проблеми на бизнеса, изследвания, експерименти и анализи. Целта е да се използват нови методически похвати, свързани с проблемно-базираното обучение, учебни експедиции, казуси, симулации. Центърът ще обезпечи среда, която би могла да се ползва както в общообразователната и профилираната подготовка, така и в дуални паралелки в професионалните училища за обучение, свързано със съдържанието и процесите на реалната работна среда в партньорските компании.

Центърът може да съдържа практически лаборатории по традиционните природни науки, както по-специфична среда като лаборатории по биотехнологии, генетични анализи, фармацевтиката, елементи от производството на хранителни продукти и т.н. според нуждата на конкретното училище. Важно е цялостният проект да е комбинация от нова учебна среда, учебно съдържание и практически и приложни методи на преподаване.

Дейност 2 – малки проекти
до 50 000 лв.

За училища с по-малко от 300 ученици

Типове проекти:

Кътове тип „работилници“

Проектът може да включва създаването на обособени пространства в помещения или кабинет (кътове) за творчество и дигитални технологии или преобразуването на една класна стая в подобно място. Тези проекти целят да поощрят интереса на широк кръг деца към творческата дейност и създаването на решения (комбинация на продукти, направени ръчно  и дигитални продукти). Дейностите в това училищно  пространство трябва да са насочени към решаването на проблеми от реалния живот като (но не ограничени до) създаването на ефективни инженерни решения за екологични проблеми, създаване на индустриални прототипи с 3D принтер, решения за социални каузи и др.


Изследователски лаборатории

Това са малки или допълващи проекти за практическо оборудване и станции по природни науки; обезпечаване на изследователски нужди; приложни изследвания и лабораторна работа. Този проект цели да оборудва едно кабинетно пространство/хранилище/класна стая за лаборатория или лабораторни станции в няколко кабинета. Проектът може да включва мобилни/преносими дигитални лабораторни комплекти, техническо оборудване, лицензи за достъп до платформи със електронно съдържане по науките и др., необходими за приложната работа на учениците.

Класна стая за креативни дигитални създатели

Този проект цели да насърчи интереса на учениците към дигиталните науки и създаването на дигитално съдържание, както в голямата проектна категория, но е по-малък по мащаб – например една класна стая с прилежащи общи пространства. Проектът цели да изгради иновативно учебно пространство и може да включва различни хардуерни и софтуерни технологии, според нуждите на учениците, комплекти за роботика и инженерни науки, 3D принтер, електронни платки и микрокомпютри, творчески кътове, зоокътове и др.

Кандидатствайте с Юнион Интерактив

Интерактивна и презентационна техника за всяка класна стая, учебен кабинет или експериментална лаборатория

Последно поколение технологии за виртуална и добавена реалност, насочени изцяло към STEM обучението

Неповторимо учебно преживяване – създава интерес, ангажира вниманието на учениците!

Arduino® за образованието – учебни комплекти и оборудване по електроника, програмиране, роботика

Всичко необходимо за Вашата модерна STEM лаборатория!

Учебни лаптопи, компютърна и периферна техника за класната стая

За повече информация, моля, свържете се с нас!

Scroll to top