Обучителни програми

18 обучителни програми, одобрени от МОН и вписани в ИРОПК:

Програма: Microsoft365 за образованието – работа с платформата и приложения към нея

Одобрена със заповед № РД09-1711 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката

Програмата стъпва върху международната платформа Office365 (вече Microsoft365 от 2020 година), която се използва в обучителния процес на международно и национално ниво. В рамките на обучителната програма ще бъде разгледана цялостната архитектура, дизайн, интерфейс и функции на Microsoft365, както и специфичните възможности и функции на платформата, насочена изцяло към образованието (Microsoft365 for Education). Програмата е насочена към преподаватели по всички предмети от всички степени на училищното образование. Програмата се състои от презентационен, мотивационен и дискусионен панел. Присъствената част на обучението протича в лекционен режим с елементи на практически упражнения и задачи за изпълнение, включващи работа с Outlook, Teams, Stream, Forms и OneNote. Частта от програмата, която ще се провежда дистанционно стъпва върху факта, че всички преподаватели/директори/учители разполагат с профили за безплатен достъп до платформата и могат да преминат обучението от всяка точка на страната, както и в по-големи групи при същата степен на ефективност и добавена полза. В дистанционната част преподавателите ще трябва да разработят, съхранят и споделят собствено създадено електронно съдържание.

Продължителност на обучението: 32
Брой кредити: 2
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Присъствена; Частично присъствена

Програма: Работа с Microsoft Teams в присъствена и дистанционна форма на обучение

Одобрена със заповед № РД09-1711 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката

Обучителната програма ще представя всички функции и възможности на приложението Microsoft Teams. Тъй като Teams е приложение, което има различни версии (за бизнес/за образование), конкретното обучение ще бъде насочено към функциите, възможностите и инструментите само на Teams за образованието. Обучението ще покрива първите стъпки за изтегляне и стартиране на работа с платформата, както и последващите стъпки при структуриране на отделните „отбори“ (Teams), „канали“ (Channels) и как те да бъдат подредени и структурирани за плавна работа с учениците и класовете, с които учителят работи. Програмата ще покрие и специфичните за версията за образованието Staff Notebook и Class Notebook – как се записва, създава и споделя електронното съдържание през тях и каква е общата им цел при работа по групи по проекти от разсточние или в рамките на класната стая. Програмата е насочена към преподаватели по всички предмети от всички степени на училищното образование. Програмата се състои от презентационен, мотивационен и дискусионен панел. Програмата разглежда модели и практики за обучение и работа в присъствен режим на обучение, както и в двете форми на дистанционно обучение (синхронно и асинхронно).

Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Присъствена; Частично присъствена
Насочена към: учители

Програма: Microsoft: Education Transformation Framework – управление, преподаване и обучение, физическа среда, технологии

Одобрена със заповед № РД09-1711 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката

Education Transformation Framework е цялостно разработена в партньорство с Microsoft визия за промяна и модернизация в образователните процеси. „Рамката“ покрива няколко основни аспекта на модерното образование: • Управление и училищна политика (Leadership and Policy) • Модерно преподаване и обучение (Modern Teaching and Learning) • Интелигентна среда (Intelligent Environments) • Технологии (Technology Blueprint) Програмата покрива теми и конкретни стратегии и модели за развитие на всеки от четирите аспекта в една цялостна визия за модернизация на образователния процес и отделната образователна институция. Цялостната рамка е разработена като продукт от многобройни проучвания сред училища, експерти, министерства и институции от цял свят и има за цел да даде идея за визия и стратегия за развитие на елемнтите, които са ключови за всяко модерно училище. Обучителната програма ще даде поглед върху добри модели и практики от различни образователни системи, както и примери за завършена визия за развитие, която същевременно трябва да бъде адаптирана и съобразена с образователната система, социални и икономически фактори, тенденции в образованието на национално ниво. Програмата е насочена към това да представи завършена концепция за визия на модерното училище без да налага конкретни изисквания и норми.

Продължителност на обучението: 32
Брой кредити: 2
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Присъствена; Частично присъствена

Програма: Работа и обучение по електроника, програмиране и роботика с учебни комплекти на Arduino

Одобрена със заповед № РД09-1711 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката

Програмата покрива подготовка и обучение на преподавателите за работа с учебните комплекти, част от програмата Arduino for Education. Програмата ще разглежда отделните учебни комплекти, насочени към приложното STEM обучение. Програмата предлага обучение относно самите материали, които са включени във всеки комплект. Освен това се разглежда онлайн платформата, където са поместени материали и инструкции за преподавателите и за учениците. Преподавателите ще бъдат обучени как да регистрират нов Arduino учебен комплект, как да създадат профил за достъп на онлайн платформата, както и самото съдържание от проекти и предварително подготвени дейности към всеки комплект. Програмата е насочена към първоначалното запознаване на работещите с комплектите, а именно – обяснява какво е Arduino платката, на какъв принцип работи и как се програмира, за да изпълнява определени функции. В допълнение програмата разглежда платформата за програмиране и кодиране на Arduino платките и микропроцесори – Integrated Development Environment (IDE) и запознава преподавателите как да работят с нея и да я използват заедно със своите ученици при разработването на конкретни Arduino-базирани проекти.

Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Присъствена; Частично присъствена
Насочена към: учители

Програма: Създаване, съхранение и споделяне на дигитално съдържание в класната стая и извън нея

Одобрена със заповед № РД09-1711 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката

С все по-интензивното използване на стандартни и специализирани образователни ИКТ създаването на дигитално съдържание предполага работа с разнообразни инструменти, софтуер, програми. Програмата запознава преподавателите с различни софтуерни приложения за създаване на мултимедийно и интерактивно образователно съдържание. Ще бъдат разгледани основни програми като: • Word • PowerPoint • Publisher • Paint 3D • Photos Работата и обучението с описаните приложения ще бъде комбинирано с цялостната платформа на Microsoft365, където създаденото съдържание може да бъде запазено и споделено по различни начини и информационни канали. Програмата разглежда работа в рамките на каналите за споделяне на съдържание, работа с облачна платформа и работа с общи споделени електронни „тетрадки“ (Class/Staff Notebook на OneNote). Освен основните приложения, които са част от централизираната платформа, преподавателите ще бъдат подготвени да създават съдържание посредством външни софтуерни програми като mozaBook, GeoGebra и др. Обучителната програма дава поглед върху различните ИКТ, чрез които може да бъде създавано ново съдържание, както и върху това, кои технологии са по-приложими в клас и кои са по-подходящи за дистанционно обучение.

Продължителност на обучението: 32
Брой кредити: 2
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Присъствена; Частично присъствена

Програма: Обучителни инструменти и модели за развиване на дигитална грамотност и умения сред учениците

Одобрена със заповед № РД09-1711 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката

Програмата запознава преподавателите с различни модели на обучение, както и с прилежащи към тях обучителни инструменти (ИКТ, софтуер, онлайн платформи, програми). Обучителната програма акцентира върху инструменти, които помагат на учениците да развият своята дигитална грамотност. Освен това програмата е насочена към мястото на преподавателя при управлението на работата и обучението в дигитална среда. Програмата ще запознае преподавателите с полезни модели на работа в присъствено и дистанционно обучение, както и с инструменти и програми, развиващи конкретни дигитални умения сред младите хора (умения да създават електронно съдържание – текст, презетнации, мултимедия, интерактивни приложения). Програмата покрива работа с различните инструменти на Microsoft Office пакета, работа с образователен софтуер за създаване на интерактивно съдържание (mozaBook), външни образователни приложения, интегрирани към Microsoft365 за образованието. Програмата покрива и теми, свързани с киберсигурността и защитата на учениците в дигиталното пространство. Като част от цялостната дигитална грамотност е вжано учениците да развият усет и да имат информация, кои действия в интернет могат да са застрашаващи, различни форми на кореспонденция, как да опазим личните си данни и какви са нашите права, но и задължения.

Продължителност на обучението: 32
Брой кредити: 2
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Присъствена; Частично присъствена

Програма: “Интерактивни средства за образованието

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

Обучението предлага запознаване с интерактивна дъска, интерактивни дисплеи, интерактивни маси или преносими дъски и други интерактивни средства, с достъпни онлайн платформи, учебни софтуерни приложения, дигитални учебни ресурси и електронни учебни помагала, които могат да бъдат интегрирани в учебния процес.

Методиката е свързана с усвояване на работа с техника, софтуер и готови продукти, основани на софтуера. Поставя се акцент върху развитието на педагогическата и дигиталната компетентности. Обучението е насочено към учители във всички образователни степени.

Учебната програма съдържа теоретична и практическа част в съотношение: 1:1, съответно:

Видове интерактивни средства: 4 академични часа теоретична част и 4 академични часа практическа част

Педагогически подходи и модели при работа с интерактивни средства: 4 академични часа теоретична част и 4 академични часа практическа част

Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Присъствена; Частично присъствена
Насочена към: учители

Програма: “zSpace: виртуална, добавена и смесена реалност в процеса на обучение

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

Обучителната програма предлага запознаване и подготовка на преподавателите за работа с последно поколение учебна технология, базирана на виртуална, добавена и смесена реалност.

Програмата дава цялостен поглед върху различните типове технология и ролята на симулационното практическо обучение в сферата на образованието. Разглеждат се конкретни примери за виртуална, добавена и смесена реалност. Поставя се акцент върху интеграцията и работата със учебните станции на zSpace в класната стая.

Разглеждат се няколко вида специализирани обучителни софтуери и приложението им спрямо учебната програма в общообразователни и профилирани учебни заведения.

Програмата поставя акцент върху подготовката на преподаватели по природни науки, изкуства и преподаватели от професионални гимназии по транспорт, механика и електротехника за работа с подобен тип технология в класната стая.

Програмата очертава конкретни приложения в учебния процес в зависимост от различните типове софтуер за дисциплините: биология, химия, физика, математика, социални науки, изкуства, профилирано-технически дисциплини.

Програмата дава педагогически насоки и модели на работа със станциите за виртуална реалност на zSpace. Методиката е свързана с усвояване на работа с техника, софтуер и готови продукти, основани на софтуера. Поставя се акцент върху развитието на педагогическата и дигиталната компетентности. Обучението е насочено към учители във всички образователни степени

Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Присъствена; Частично присъствена
Насочена към: учители

Програма: “Засилване на дигиталното обучение в класната стая чрез използване на електронни ресурси на образователен софтуер MozaBook

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

Курсът е насочен към усвояване на умения за работа с интерактивна бяла дъска в комбинация с иновативната платформа на MOZAIK Education. Софтуерът позволява на учителите да разширят своя инструментариум по отношение на използването на дигитални ресурси в класната стая – 3D модели, илюстрации, анимации и различни интерактивни приложения за изпитване и затвърждаване на знанията. Учителите имат възможността да представят учебния материал от дисциплината, по която преподава по един различен, интересен и завладяващ начин. Обучението също така засяга и темата за използването на облачни технологии в процеса на обучение посредством облачната платформа, която е интегрирана в софтуера mozaBook

 • Уменията за работа с дигитални образователни ресурси  
 • Презентационните умения на преподавателите
 • Уменията за споделяне и обмен на учебен ресурс чрез използване на облачна технология 
 • Уменията за разработване на персонализирано учебно съдържание, което те да използват в класната стая
 • Уменията за провеждане на електронно изпитване на учениците
 • Знанията на преподавателите относно това какви дигитални ресурси биха могли да използват по време на учебния час и как ефективно да внедрят интерактивната дъска в процеса на обучение          
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители, ръководители ИКТ, директори, заместник директори
Гаранция за качеството при провеждане на обучение за работа с mozaBook

Програма: “Внедряване на електронен дневник в училищнатната институция

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към повишаване на практическите умения на педагогически и административния персонал в образователната институция за внедряването на Електронен дневник. Съгласно изискванията на Наредба № 8, внедряването на електронните дневници ще търпи силно развитие. Учителите ще научат как да въвеждат оценки и отсъствия на учениците, да анализират данните, които се събират чрез електронния дневник и средство за бърза и удобна комуникация между учители, ученици и родители в условията на съвременното развитие на информационните технологии в училищната среда.

 • Запознаване на учителите с възможностите за улесняване на административните процеси в училище, чрез електронните дневници
 • Практическите умения за работа с електронни дневници
 • Теоретичните разбирания за ползата и плюсовете от внедряването на електронен дневник
 • Ефективността при изпълнението на административните процеси в училището
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители, директори, зам. директори, ръководители ИКТ, педагогически съветници, психолози

Програма: “Квалификация на педагогическите специалисти в областта на STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020  на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към преподаватели по природни науки, математика и ИТ от всички степени на училищното образование. Тя представя различни подходи на преподавателите в контекста на STEM (Sciene, Technology, Engineering, Maths) обучението. Програмата се основава върху засиленото използване на технологии в STEM обучението и повишаване на дигиталните умения и компетентности на педагогическите специалисти от съответните области. Преподавателите се запознават с различни модели на работа, които обединяват няколко учебни предмета в обща контекстуална рамка  с цел изграждане на интердисциплинарни връзки в учебния процес. Програмата представя иновативни модели и подходи на работа с различни технологии, които подобряват обучението по STEM.

 • Повишаване на дигиталните умения и компетентности на преподавателите за работа с различен тип технологии, подобряващи условията за STEM обучение в класната стая
 • Изграждане и допълване на необходимите методически практики и познания на преподавателите за организация и провеждане на часовете със STEM насоченост  
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители

Програма: “Използване на облачни технологии в образователния процес

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

Програмата е предназначена за педагогическите специалисти и административния персонал в образователната институция. Обучението ще осигури запознаване и повишаване на квалификацията за използване на облачни технологии както в рамките на класната стая, така и при административното управление на училището. Акцентира се върху запознаване и практическа работа с основните функционалности- електронна поща, база от данни, календар и т.н.

 • Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и административния персонал за работа с облачни технологии
 • Оптимизиране на различни процеси от работата в една образователна институция чрез облачна технология
 • Повишаване на ефективността на различни процеси в класната стая 
 • Придобиване на умения за обмен на информация и добри практики с други колеги
 • ​Развиване на компетенции за работа с различни дигитални приложения и платформи              
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители, ръководители ИКТ, директори, заместник директори

Програма: “3D дизайн, моделиране и 3D принтиране

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020  на Министъра на образованието и науката

Програмата на курса е насочена към развиване на теоретични знания и практически умения за 3D дизайн, моделиране и визуализация. С развитието на ИКТ и интегрирането им в учебния процес все повече се засилва работата с подобен тип дигитални образователни ресурси, стъпващи на 3D визуализацията. Обучението е насочено към това да даде на преподавателите практически опит и умения за създаване на и моделиране на триизмерни обекти в различни софтуери и платформи, които впоследствие да могат да бъдат пренесени дори в реалността чрез отпечатването им посредством 3D принтер

 • Повишаване на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти
 • Повишаване на знанията и уменията за триизмерната визуализация
 • Повишаване на креативността и артистичността в подхода на обучение
 • Повишаване на подготовката за провеждане на извънкласни дейности и дейности по интереси
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители

Програма: “Развиване на презентационни умения при педагогическите специалисти”

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

Умението за презентиране е едно от ключовите „меки” умения във времето, в което живее. Обучението се фокусира върху изграждане на индивидуален стил на презентиране, в зависимост от личността, избора на възможността за визуализация идеите и предаването на тези идеи адекватно спрямо типа на аудиторията. Също така обучението цели да изгради силна връзка с аудиторията по време на самата презентация с цел постигане на висока ефективност на предадената информация. Педагогическите специалисти следва да притежават добре развити умения за презентиране в 21. век, за да могат да предадат новите знания, на които искат да научат учениците по един завладяващ, интересен и адекватен за тях начин.

 • Постигане на по-високо ниво на развитие на „меките” умения при педагогическите
 • Постигане на по-добро качество при поднасяне на учебния материал пред класа
 • Постигане на по- високо самочувствие у преподавателите 
 • Изграждане на спокойствие и увереност при презентиране
 • Формиране на идеи за това по какви начини е най- добре да бъде представена дадена идея, опит, знание или умение             
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители, ръководители ИКТ, директори, заместник директори

Програма: “Смесено обучение (Blended Learning) и Обърната класна стая (Flipped Classroom) като подходи в чуждоезиковото обучение

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020  на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към учители по английски език във всички етапи на училищното образование, които искат да подобрят своите дигитални компетентности и методическа подготовка. Програмата представя два основни модела на работа и обучение по чужд език – „Смесено обучение” (Blended Learning) и “Обърната класна стая” (Flipped Classroom). Представят се примери за работа с е-учебници и работни софтуери за създаване на е-съдържание, които могат да бъдат запазени и споделени с колеги/ученици. Учителите се обучават да работят ефективно с е-учебници, да създават собствени интерактивни уроци с електронно и мултимедийно съдържание. „Обърната класна стая” (Flipped Classroom) учителите се учат да работят с онлайн платформа на издателство Macmillan Education, където учителите трябва да могат да създават и управляват виртуална класна стая/виртуален клас, да проследяват отговори и автоматично генерирана статистика за напредъка на класа си при изпълнение на домашната работа

 • Работа с е-учебници
 • Да създават собствено дигитално/мултимедийно съдържание, което да съхраняват и споделят с колеги/ученици
 • Да усвоят умения и увереност при работа с онлайн платформа за създаване и управление на виртуален клас
 • Да проследяват работата на класа чрез статистика и анализ           
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители, ръководители ИКТ, директори, заместник директори


Програма: “Life Skills – програма за чуждоезиково обучение и паралелно усвояване на ключови умения за 21. век

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

“Life skills” (“жизнени умения”, б.пр.) са уменията, от които се нуждаем, за да се справяме ефективно с предизвикателствата на ежедневието в училище, на работа и в личния живот. Програмата е базирана на световно утвърдена програма за обучение на преподаватели и ученици. С първа награда на наградите „ELT” в категория „Иновация в учителските ресурси” – „Macmillan Life Skills”.

 • Презентационни умения
 • Критично мислене
 • Разрешаване на проблеми 
 • Управление на стреса
 • Мотивация и въздействие върху другите
 • Управление на времето (в клас и извън него)             
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители

Програма: “Планиране, проучване и контрол при интеграцията на ИКТ в образователните институции

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

Обучителната програма предлага запознаване на директорите на учебните заведения с процесите по въвеждане и имплементация на ИКТ оборудване в съответните учреждения.

 • Представят се различни модели за планиране и стратегическо развитие на учебния процес посредством внедряването на ИКТ.
 • Дава се професионална информация за текущото състояние на пазара, като се представят различни типове технологии, техните предимства и недостатъци и приложението им в дългосрочен план като част от образователния процес в училище.
 • Обучението запознава и с механизми за контрол на качеството и ефективността при въвеждането на ИКТ в учебния процес и дава конкретни параметри и измерители, по които директорите могат да се водят при извършването на този контрол.
 • Предварително планиране и проучване при създаването на дългосрочна стратегия за въвеждане на ИКТ в образователната институция: 4 академични часа теоретична част и 4 академични часа практическа част
 • Изготвяне на примерна стратегия и механизми за контрол на прилагането й: 4 академични часа теоретична част и 4 академични часа практическа част
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Друго: Изготвяне на примерна стратегия за ИКТ развитие на институционално ниво с качествена оценка
Форма на обучение: Присъствена; Частично присъствена
Насочена към: директори, ръководители ИКТ

Програма: “Учителят в бъдещето

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към преподаватели по всички предмети от всички степени на училищното образование. Програмата се състои от презентационен, мотивационен и дискусионен панел. Представя различни примери и практики на иновативни учители от България и света.
 Програмата запознава преподавателите с добри практики на обучение в световен мащаб, както и необходимите компетентности за осъществяване на тези практики. Запознаване с основни тенденции на развитие на иновации, технологии и модели на работа в професионален и образователен план и съответните им импликации в бъдещето. Програмата запознава с реални примери на директори, преподаватели и педагози от цял свят, които работят и мотивират не само своите ученици, но също така и своите колеги

 • Целта на програмата е да очертае необходимите за преподавателите в бъдеще умения и компетентности, да ги насочи и мотивира за тяхното придобиване и да повиши цялостния поглед на учителите върху други образователни системи, добри практики в световен мащаб или примери за иновативни преподаватели и педагози
 • Програмата цели и да очертае тенденции в развитието на иновации, технологии и модели на работа в професионалната и образователната сфера, като съответно анализира импликациите на тези тенденции в бъдеще       
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители
Scroll to top