Образователни технологии от ново поколение

Образователни технологии от ново поколение

"Технологиите и модерната учебна среда са ключ към по-добро образование,
а доброто образование - ключ към всичко останало"

+359 885 108 636 /+359 885 108 615

office@interactivebg.com

Обучителни програми

19 обучителни програми, одобрени от МОН и вписани в ИРОПК

+ 0
Обучени преподаватели
+ 0
Проведени обучения

Обучителни програми с един квалификационен кредит:

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

 

Обучението предлага запознаване с интерактивна дъска, интерактивни дисплеи, интерактивни маси или преносими дъски и други интерактивни средства, с достъпни онлайн платформи, учебни софтуерни приложения, дигитални учебни ресурси и електронни учебни помагала, които могат да бъдат интегрирани в учебния процес.

Методиката е свързана с усвояване на работа с техника, софтуер и готови продукти, основани на софтуера. Поставя се акцент върху развитието на педагогическата и дигиталната компетентности. Обучението е насочено към учители във всички образователни степени.

 

 • Продължителност на обучението: 16 академични часа
 • Брой кредити: 1

 

 

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

 

Курсът е насочен към усвояване на умения за работа с интерактивна бяла дъска или интерактивен дисплей в комбинация с иновативната платформа на MOZAIK Education. Софтуерът позволява на учителите да разширят своя инструментариум по отношение на използването на дигитални ресурси в класната стая – 3D модели, илюстрации, анимации и различни интерактивни приложения за изпитване и затвърждаване на знанията. Учителите имат възможността да представят учебния материал от дисциплината, по която преподава по един различен, интересен и завладяващ начин. Обучението също така засяга и темата за използването на облачни технологии в процеса на обучение посредством облачната платформа, която е интегрирана в софтуера mozaBook.

 

 • Продължителност на обучението: 16 академични часа
 • Брой кредити: 1

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020  на Министъра на образованието и науката

 

Програмата е насочена към преподаватели по природни науки, математика и ИТ от всички степени на училищното образование. Тя представя различни подходи на преподавателите в контекста на STEM (Sciene, Technology, Engineering, Maths) обучението. Програмата се основава върху засиленото използване на технологии в STEM обучението и повишаване на дигиталните умения и компетентности на педагогическите специалисти от съответните области. Преподавателите се запознават с различни модели на работа, които обединяват няколко учебни предмета в обща контекстуална рамка с цел изграждане на интердисциплинарни връзки в учебния процес. Програмата представя иновативни модели и подходи на работа с различни технологии, които подобряват обучението по STEM.

 

 • Продължителност на обучението: 16 академични часа
 • Брой кредити: 1

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

 

Обучителната програма предлага запознаване и подготовка на преподавателите за работа с последно поколение учебна технология, базирана на виртуална, добавена и смесена реалност.

Програмата дава цялостен поглед върху различните типове технология и ролята на симулационното практическо обучение в сферата на образованието. Разглеждат се конкретни примери за виртуална, добавена и смесена реалност. Поставя се акцент върху интеграцията и работата със учебните станции на zSpace в класната стая.

Разглеждат се няколко вида специализирани обучителни софтуери и приложението им спрямо учебната програма в общообразователни и профилирани учебни заведения.

 

 • Продължителност на обучението: 16 академични часа
 • Брой кредити: 1

 

Одобрена със заповед № РД09-1711 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката

 

Програмата покрива подготовка и обучение на преподавателите за работа с учебните комплекти, част от програмата Arduino for Education. Програмата ще разглежда отделните учебни комплекти, насочени към приложното STEM обучение.

 

Програмата е насочена към първоначалното запознаване на работещите с комплектите, а именно – обяснява какво е Arduino платката, на какъв принцип работи и как се програмира, за да изпълнява определени функции. В допълнение програмата разглежда платформата за програмиране и кодиране на Arduino платките и микропроцесори – Integrated Development Environment (IDE) и запознава преподавателите как да работят с нея и да я използват заедно със своите ученици при разработването на конкретни Arduino-базирани проекти.

 

 • Продължителност на обучението: 16 академични часа
 • Брой кредити: 1

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020  на Министъра на образованието и науката

 

Програмата на курса е насочена към развиване на теоретични знания и практически умения за 3D дизайн, моделиране и визуализация. С развитието на ИКТ и интегрирането им в учебния процес все повече се засилва работата с подобен тип дигитални образователни ресурси, стъпващи на 3D визуализацията. Обучението е насочено към това да даде на преподавателите практически опит и умения за създаване на и моделиране на триизмерни обекти в различни софтуери и платформи, които впоследствие да могат да бъдат пренесени дори в реалността чрез отпечатването им посредством 3D принтер.

 

 • Продължителност на обучението: 16 академични часа
 • Брой кредити: 1

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

 

Програмата е предназначена за педагогическите специалисти и административния персонал в образователната институция. Обучението ще осигури запознаване и повишаване на квалификацията за използване на облачни технологии както в рамките на класната стая, така и при административното управление на училището. Акцентира се върху запознаване и практическа работа с основните функционалности- електронна поща, база от данни, календар и т.н.

 

 • Продължителност на обучението: 16 академични часа
 • Брой кредити: 1

 

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

 

Програмата е насочена към повишаване на практическите умения на педагогически и административния персонал в образователната институция за внедряването на Електронен дневник. Съгласно изискванията на Наредба № 8, внедряването на електронните дневници ще търпи силно развитие. Учителите ще научат как да въвеждат оценки и отсъствия на учениците, да анализират данните, които се събират чрез електронния дневник и средство за бърза и удобна комуникация между учители, ученици и родители в условията на съвременното развитие на информационните технологии в училищната среда.

 

 • Продължителност на обучението: 16 академични часа
 • Брой кредити: 1

 

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

 

Умението за презентиране е едно от ключовите „меки” умения във времето, в което живее. Обучението се фокусира върху изграждане на индивидуален стил на презентиране в зависимост от личността, избора на възможността за визуализация идеите и предаването на тези идеи адекватно спрямо типа на аудиторията. Също така обучението цели да изгради силна връзка с аудиторията по време на самата презентация с цел постигане на висока ефективност на предадената информация. Педагогическите специалисти следва да притежават добре развити умения за презентиране в 21. век, за да могат да предадат новите знания, на които искат да научат учениците по един завладяващ, интересен и адекватен за тях начин.

 

 • Продължителност на обучението: 16 академични часа
 • Брой кредити: 1

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

 

Обучителната програма предлага запознаване на директорите на учебните заведения с процесите по въвеждане и имплементация на ИКТ оборудване в съответните учреждения.

 

 • Продължителност на обучението: 16 академични часа
 • Брой кредити: 1

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

 

Програмата е насочена към преподаватели по всички предмети от всички степени на училищното образование. Програмата се състои от презентационен, мотивационен и дискусионен панел. Представя различни примери и практики на иновативни учители от България и света.

Програмата запознава преподавателите с добри практики на обучение в световен мащаб, както и необходимите компетентности за осъществяване на тези практики. Запознаване с основни тенденции на развитие на иновации, технологии и модели на работа в професионален и образователен план и съответните им импликации в бъдещето. Програмата запознава с реални примери на директори, преподаватели и педагози от цял свят, които работят и мотивират не само своите ученици, но също така и своите колеги.

 

 • Продължителност на обучението: 16 академични часа
 • Брой кредити: 1

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката

 

“Life skills” (“жизнени умения”, б.пр.) са уменията, от които се нуждаем, за да се справяме ефективно с предизвикателствата на ежедневието в училище, на работа и в личния живот. Програмата е базирана на световно утвърдена програма за обучение на преподаватели и ученици. С първа награда на наградите „ELT” в категория „Иновация в учителските ресурси” – „Macmillan Life Skills”.

 

 • Продължителност на обучението: 16 академични часа
 • Брой кредити: 1

Одобрена със заповед № РД09-1485 / 09.07.2020  на Министъра на образованието и науката

 

Програмата е насочена към учители по английски език във всички етапи на училищното образование, които искат да подобрят своите дигитални компетентности и методическа подготовка. Програмата представя два основни модела на работа и обучение по чужд език – „Смесено обучение” (Blended Learning) и “Обърната класна стая” (Flipped Classroom). Представят се примери за работа с е-учебници и работни софтуери за създаване на е-съдържание, които могат да бъдат запазени и споделени с колеги/ученици. Учителите се обучават да работят ефективно с е-учебници, да създават собствени интерактивни уроци с електронно и мултимедийно съдържание. „Обърната класна стая” (Flipped Classroom) учителите се учат да работят с онлайн платформа на издателство Macmillan Education, където учителите трябва да могат да създават и управляват виртуална класна стая/виртуален клас, да проследяват отговори и автоматично генерирана статистика за напредъка на класа си при изпълнение на домашната работа.

 

 • Продължителност на обучението: 16 академични часа
 • Брой кредити: 1

Обучителни програми с два квалификационни кредита:

Одобрена със заповед № РД09-1711 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката

 

Програмата стъпва върху международната платформа Office365 (вече Microsoft365 от 2020 година), която се използва в обучителния процес на международно и национално ниво. В рамките на обучителната програма ще бъде разгледана цялостната архитектура, дизайн, интерфейс и функции на Microsoft365, както и специфичните възможности и функции на платформата, насочена изцяло към образованието (Microsoft365 for Education). Програмата е насочена към преподаватели по всички предмети от всички степени на училищното образование.

 

 • Продължителност на обучението: 32 академични часа
 • Брой кредити: 2

Одобрена със заповед № РД09-1711 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката

 

Education Transformation Framework е цялостно разработена в партньорство с Microsoft визия за промяна и модернизация в образователните процеси. „Рамката“ покрива няколко основни аспекта на модерното образование: Управление и училищна политика (Leadership and Policy), Модерно преподаване и обучение (Modern Teaching and Learning), Интелигентна среда (Intelligent Environments), Технологии (Technology Blueprint) Програмата покрива теми и конкретни стратегии и модели за развитие на всеки от четирите аспекта в една цялостна визия за модернизация на образователния процес и отделната образователна институция.

 

 

 • Продължителност на обучението: 32 академични часа
 • Брой кредити: 2

Одобрена със заповед № РД09-1711 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката

 

С все по-интензивното използване на стандартни и специализирани образователни ИКТ създаването на дигитално съдържание предполага работа с разнообразни инструменти, софтуер, програми. Програмата запознава преподавателите с различни софтуерни приложения за създаване на мултимедийно и интерактивно образователно съдържание. Ще бъдат разгледани основни програми като: • Word • PowerPoint • Publisher • Paint 3D • Photos. Работата и обучението с описаните приложения ще бъде комбинирано с цялостната платформа на Microsoft365, където създаденото съдържание може да бъде запазено и споделено по различни начини и информационни канали. Програмата разглежда работа в рамките на каналите за споделяне на съдържание, работа с облачна платформа и работа с общи споделени електронни „тетрадки“ (Class/Staff Notebook на OneNote).

 

 • Продължителност на обучението: 32 академични часа
 • Брой кредити: 2

Одобрена със заповед № РД09-1711 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката

Програмата запознава преподавателите с различни модели на обучение, както и с прилежащи към тях обучителни инструменти (ИКТ, софтуер, онлайн платформи, програми). Обучителната програма акцентира върху инструменти, които помагат на учениците да развият своята дигитална грамотност. Освен това програмата е насочена към мястото на преподавателя при управлението на работата и обучението в дигитална среда. Програмата ще запознае преподавателите с полезни модели на работа в присъствено и дистанционно обучение, както и с инструменти и програми, развиващи конкретни дигитални умения сред младите хора (умения да създават електронно съдържание – текст, презентации, мултимедия, интерактивни приложения). Програмата покрива работа с различните инструменти на Microsoft Office пакета, работа с образователен софтуер за създаване на интерактивно съдържание (mozaBook), външни образователни приложения, интегрирани към Microsoft365 за образованието.

 • Продължителност на обучението: 32 академични часа
 • Брой кредити: 2

За въпроси, консултация или поръчки