Обучителни програми

12 обучителни програми, одобрени от МОН и вписани в ИРОПК:

Програма: “Интерактивни средства за образованието

Одобрена със заповед № РД 09-176 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Обучението предлага запознаване с интерактивна дъска, интерактивни дисплеи, интерактивни маси или преносими дъски и други интерактивни средства, с достъпни онлайн платформи, учебни софтуерни приложения, дигитални учебни ресурси и електронни учебни помагала, които могат да бъдат интегрирани в учебния процес.

Методиката е свързана с усвояване на работа с техника, софтуер и готови продукти, основани на софтуера. Поставя се акцент върху развитието на педагогическата и дигиталната компетентности. Обучението е насочено към учители във всички образователни степени.

Учебната програма съдържа теоретична и практическа част в съотношение: 1:1, съответно:

Видове интерактивни средства: 4 академични часа теоретична част и 4 академични часа практическа част

Педагогически подходи и модели при работа с интерактивни средства: 4 академични часа теоретична част и 4 академични часа практическа част

Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Присъствена; Частично присъствена
Насочена към: учители

Програма: “zSpace: виртуална, добавена и смесена реалност в процеса на обучение

Одобрена със заповед № РД 09-176 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Обучителната програма предлага запознаване и подготовка на преподавателите за работа с последно поколение учебна технология, базирана на виртуална, добавена и смесена реалност.

Програмата дава цялостен поглед върху различните типове технология и ролята на симулационното практическо обучение в сферата на образованието. Разглеждат се конкретни примери за виртуална, добавена и смесена реалност. Поставя се акцент върху интеграцията и работата със учебните станции на zSpace в класната стая.

Разглеждат се няколко вида специализирани обучителни софтуери и приложението им спрямо учебната програма в общообразователни и профилирани учебни заведения.

Програмата поставя акцент върху подготовката на преподаватели по природни науки, изкуства и преподаватели от професионални гимназии по транспорт, механика и електротехника за работа с подобен тип технология в класната стая.

Програмата очертава конкретни приложения в учебния процес в зависимост от различните типове софтуер за дисциплините: биология, химия, физика, математика, социални науки, изкуства, профилирано-технически дисциплини.

Програмата дава педагогически насоки и модели на работа със станциите за виртуална реалност на zSpace. Методиката е свързана с усвояване на работа с техника, софтуер и готови продукти, основани на софтуера. Поставя се акцент върху развитието на педагогическата и дигиталната компетентности. Обучението е насочено към учители във всички образователни степени

Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Присъствена; Частично присъствена
Насочена към: учители

Програма: “Засилване на дигиталното обучение в класната стая чрез използване на електронни ресурси на образователен софтуер MozaBook

Одобрена със заповед № РД 09-291/16.01.2019 на Министъра на образованието и науката

Курсът е насочен към усвояване на умения за работа с интерактивна бяла дъска в комбинация с иновативната платформа на MOZAIK Education. Софтуерът позволява на учителите да разширят своя инструментариум по отношение на използването на дигитални ресурси в класната стая – 3D модели, илюстрации, анимации и различни интерактивни приложения за изпитване и затвърждаване на знанията. Учителите имат възможността да представят учебния материал от дисциплината, по която преподава по един различен, интересен и завладяващ начин. Обучението също така засяга и темата за използването на облачни технологии в процеса на обучение посредством облачната платформа, която е интегрирана в софтуера mozaBook

 • Уменията за работа с дигитални образователни ресурси  
 • Презентационните умения на преподавателите
 • Уменията за споделяне и обмен на учебен ресурс чрез използване на облачна технология 
 • Уменията за разработване на персонализирано учебно съдържание, което те да използват в класната стая
 • Уменията за провеждане на електронно изпитване на учениците
 • Знанията на преподавателите относно това какви дигитални ресурси биха могли да използват по време на учебния час и как ефективно да внедрят интерактивната дъска в процеса на обучение          
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители, ръководители ИКТ, директори, заместник директори
Гаранция за качеството при провеждане на обучение за работа с mozaBook

Програма: “Внедряване на електронен дневник в училищнатната институция

Одобрена със заповед № РД 09-291/16.01.2019 на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към повишаване на практическите умения на педагогически и административния персонал в образователната институция за внедряването на Електронен дневник. Съгласно изискванията на Наредба № 8, внедряването на електронните дневници ще търпи силно развитие. Учителите ще научат как да въвеждат оценки и отсъствия на учениците, да анализират данните, които се събират чрез електронния дневник и средство за бърза и удобна комуникация между учители, ученици и родители в условията на съвременното развитие на информационните технологии в училищната среда.

 • Запознаване на учителите с възможностите за улесняване на административните процеси в училище, чрез електронните дневници
 • Практическите умения за работа с електронни дневници
 • Теоретичните разбирания за ползата и плюсовете от внедряването на електронен дневник
 • Ефективността при изпълнението на административните процеси в училището
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители, директори, зам. директори, ръководители ИКТ, педагогически съветници, психолози

Програма: “Квалификация на педагогическите специалисти в областта на STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)

Одобрена със заповед № РД 09-291/16.01.2019 на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към преподаватели по природни науки, математика и ИТ от всички степени на училищното образование. Тя представя различни подходи на преподавателите в контекста на STEM (Sciene, Technology, Engineering, Maths) обучението. Програмата се основава върху засиленото използване на технологии в STEM обучението и повишаване на дигиталните умения и компетентности на педагогическите специалисти от съответните области. Преподавателите се запознават с различни модели на работа, които обединяват няколко учебни предмета в обща контекстуална рамка  с цел изграждане на интердисциплинарни връзки в учебния процес. Програмата представя иновативни модели и подходи на работа с различни технологии, които подобряват обучението по STEM.

 • Повишаване на дигиталните умения и компетентности на преподавателите за работа с различен тип технологии, подобряващи условията за STEM обучение в класната стая
 • Изграждане и допълване на необходимите методически практики и познания на преподавателите за организация и провеждане на часовете със STEM насоченост  
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители

Програма: “Използване на облачни технологии в образователния процес

Одобрена със заповед № РД 09-291/16.01.2019 на Министъра на образованието и науката

Програмата е предназначена за педагогическите специалисти и административния персонал в образователната институция. Обучението ще осигури запознаване и повишаване на квалификацията за използване на облачни технологии както в рамките на класната стая, така и при административното управление на училището. Акцентира се върху запознаване и практическа работа с основните функционалности- електронна поща, база от данни, календар и т.н.

 • Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и административния персонал за работа с облачни технологии
 • Оптимизиране на различни процеси от работата в една образователна институция чрез облачна технология
 • Повишаване на ефективността на различни процеси в класната стая 
 • Придобиване на умения за обмен на информация и добри практики с други колеги
 • ​Развиване на компетенции за работа с различни дигитални приложения и платформи              
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители, ръководители ИКТ, директори, заместник директори

Програма: “3D дизайн, моделиране и 3D принтиране

Одобрена със заповед № РД 09-291/16.01.2019 на Министъра на образованието и науката

Програмата на курса е насочена към развиване на теоретични знания и практически умения за 3D дизайн, моделиране и визуализация. С развитието на ИКТ и интегрирането им в учебния процес все повече се засилва работата с подобен тип дигитални образователни ресурси, стъпващи на 3D визуализацията. Обучението е насочено към това да даде на преподавателите практически опит и умения за създаване на и моделиране на триизмерни обекти в различни софтуери и платформи, които впоследствие да могат да бъдат пренесени дори в реалността чрез отпечатването им посредством 3D принтер

 • Повишаване на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти
 • Повишаване на знанията и уменията за триизмерната визуализация
 • Повишаване на креативността и артистичността в подхода на обучение
 • Повишаване на подготовката за провеждане на извънкласни дейности и дейности по интереси
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители

Програма: “Развиване на презентационни умения при педагогическите специалисти”

Одобрена със заповед № РД 09-291/16.01.2019 на Министъра на образованието и науката

Умението за презентиране е едно от ключовите „меки” умения във времето, в което живее. Обучението се фокусира върху изграждане на индивидуален стил на презентиране, в зависимост от личността, избора на възможността за визуализация идеите и предаването на тези идеи адекватно спрямо типа на аудиторията. Също така обучението цели да изгради силна връзка с аудиторията по време на самата презентация с цел постигане на висока ефективност на предадената информация. Педагогическите специалисти следва да притежават добре развити умения за презентиране в 21. век, за да могат да предадат новите знания, на които искат да научат учениците по един завладяващ, интересен и адекватен за тях начин.

 • Постигане на по-високо ниво на развитие на „меките” умения при педагогическите
 • Постигане на по-добро качество при поднасяне на учебния материал пред класа
 • Постигане на по- високо самочувствие у преподавателите 
 • Изграждане на спокойствие и увереност при презентиране
 • Формиране на идеи за това по какви начини е най- добре да бъде представена дадена идея, опит, знание или умение             
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители, ръководители ИКТ, директори, заместник директори

Програма: “Смесено обучение (Blended Learning) и Обърната класна стая (Flipped Classroom) като подходи в чуждоезиковото обучение

Одобрена със заповед № РД 09-291/16.01.2019 на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към учители по английски език във всички етапи на училищното образование, които искат да подобрят своите дигитални компетентности и методическа подготовка. Програмата представя два основни модела на работа и обучение по чужд език – „Смесено обучение” (Blended Learning) и “Обърната класна стая” (Flipped Classroom). Представят се примери за работа с е-учебници и работни софтуери за създаване на е-съдържание, които могат да бъдат запазени и споделени с колеги/ученици. Учителите се обучават да работят ефективно с е-учебници, да създават собствени интерактивни уроци с електронно и мултимедийно съдържание. „Обърната класна стая” (Flipped Classroom) учителите се учат да работят с онлайн платформа на издателство Macmillan Education, където учителите трябва да могат да създават и управляват виртуална класна стая/виртуален клас, да проследяват отговори и автоматично генерирана статистика за напредъка на класа си при изпълнение на домашната работа

 • Работа с е-учебници
 • Да създават собствено дигитално/мултимедийно съдържание, което да съхраняват и споделят с колеги/ученици
 • Да усвоят умения и увереност при работа с онлайн платформа за създаване и управление на виртуален клас
 • Да проследяват работата на класа чрез статистика и анализ           
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители, ръководители ИКТ, директори, заместник директори


Програма: “Life Skills – програма за чуждоезиково обучение и паралелно усвояване на ключови умения за 21. век

Одобрена със заповед № РД 09-291/16.01.2019 на Министъра на образованието и науката

“Life skills” (“жизнени умения”, б.пр.) са уменията, от които се нуждаем, за да се справяме ефективно с предизвикателствата на ежедневието в училище, на работа и в личния живот. Програмата е базирана на световно утвърдена програма за обучение на преподаватели и ученици. С първа награда на наградите „ELT” в категория „Иновация в учителските ресурси” – „Macmillan Life Skills”.

 • Презентационни умения
 • Критично мислене
 • Разрешаване на проблеми 
 • Управление на стреса
 • Мотивация и въздействие върху другите
 • Управление на времето (в клас и извън него)             
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители

Програма: “Планиране, проучване и контрол при интеграцията на ИКТ в образователните институции

Одобрена със заповед № РД 09-176 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Обучителната програма предлага запознаване на директорите на учебните заведения с процесите по въвеждане и имплементация на ИКТ оборудване в съответните учреждения.

 • Представят се различни модели за планиране и стратегическо развитие на учебния процес посредством внедряването на ИКТ.
 • Дава се професионална информация за текущото състояние на пазара, като се представят различни типове технологии, техните предимства и недостатъци и приложението им в дългосрочен план като част от образователния процес в училище.
 • Обучението запознава и с механизми за контрол на качеството и ефективността при въвеждането на ИКТ в учебния процес и дава конкретни параметри и измерители, по които директорите могат да се водят при извършването на този контрол.
 • Предварително планиране и проучване при създаването на дългосрочна стратегия за въвеждане на ИКТ в образователната институция: 4 академични часа теоретична част и 4 академични часа практическа част
 • Изготвяне на примерна стратегия и механизми за контрол на прилагането й: 4 академични часа теоретична част и 4 академични часа практическа част
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Друго: Изготвяне на примерна стратегия за ИКТ развитие на институционално ниво с качествена оценка
Форма на обучение: Присъствена; Частично присъствена
Насочена към: директори, ръководители ИКТ

Програма: “Учителят в бъдещето

Одобрена със заповед № РД 09-291/16.01.2019 на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към преподаватели по всички предмети от всички степени на училищното образование. Програмата се състои от презентационен, мотивационен и дискусионен панел. Представя различни примери и практики на иновативни учители от България и света.
 Програмата запознава преподавателите с добри практики на обучение в световен мащаб, както и необходимите компетентности за осъществяване на тези практики. Запознаване с основни тенденции на развитие на иновации, технологии и модели на работа в професионален и образователен план и съответните им импликации в бъдещето. Програмата запознава с реални примери на директори, преподаватели и педагози от цял свят, които работят и мотивират не само своите ученици, но също така и своите колеги

 • Целта на програмата е да очертае необходимите за преподавателите в бъдеще умения и компетентности, да ги насочи и мотивира за тяхното придобиване и да повиши цялостния поглед на учителите върху други образователни системи, добри практики в световен мащаб или примери за иновативни преподаватели и педагози
 • Програмата цели и да очертае тенденции в развитието на иновации, технологии и модели на работа в професионалната и образователната сфера, като съответно анализира импликациите на тези тенденции в бъдеще       
Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация
Форма на обучение: Частично присъствена
Насочена към: учители
Scroll to top